Stratejik Plan, Performans ve Faaliyet

Kurumun paydaşları ile birlikte belirleyeceği stratejik amaçlar “kurumun ileride olmak istediği büyük resmi” oluşturmalıdır. Kurumu stratejik amaçlarına ulaşmasını sağlayacak sratejik hedefler temel faaliyet boyutlarında yine katılımcı şekilde oluşturulmalıdır. 

Yani kamu kurumlarımızda üst, orta hatta birim yöneticileri bütçe taleplerini oluştururlarken kurum statejik planında belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmelerinde katkı sağlayacağı şekilde birim performans hedeflerini belirlemek zorundadır.

Birim yöneticileri belirledikleri performans hedeflerine ait performans göstergelerini tespit etmelidirler. Hedefledikleri performans göstergelerine yönelik faaliyetlerini ve projelerini tanımlayarak bunlara ait kaynak ihtiyaçlarını detaylandırmalıdırlar.

Kurumun sonraki yıl bütçesi hazırlanırken tüm birimlerin, tüm performans hedeflerinde yeralan faaliyet ve proje ödenek talepleri konsolide edilmelidir. Bütçe gerçeğinde kısıtlamaya gidilmesi gerekiyorsa mutlaka hangi birimin hangi performans hedefine yönelik kısıtlama yapılacağı tartışılmalıdır.

Metaform’ un kamu kurumları için geliştirdiği Stratejik Plan ve PEB (performans esaslı bütçeleme) uygulaması ile kurumu paydaşlarınız ile birlikte katılımcı şekilde önce stratejik plan ve sonrasında tüm birimlerin katılımı ile sonraki yıl performans esaslı bütçe çalışması yapılabilmektedir. Bu uygulama ile, kurum stratejik planı ve sonraki yıl konsolide bütçesinin hazırlanması dışında, tüm birimlerimizin hatta anahtar çalışanlarımızın -daha sonra gerçekleşmelerini izleyeceğimiz- anahtar performans göstergelerini (KPI) ve hedeflerini de kayıt altına almış oluyoruz.

Kurumlarımızda 5 yıllık stratejik plan ve sonrasında yıllık performans esaslı faaliyet bazlı bütçe hazırlanmaktadır.  Bir program olan bütçenin gerçekleştiği cari dönem yaşanmaktadır.

Bu bütçe gerçekleşme içinde ve sonunda, hedeflerimize ne kadar ulaştığımızı ölçmek, izlemek, değerlendirmek varsa problemlerimizi tespit etmek, gerekli ise stratejilerimizi, hedeflerimizi gözden geçirmek ve değerlendirme sonuçlarımızı paylaşmak ihtiyacını yaşıyoruz.

İzlediğimiz ve değerlendirdiğimiz  idari ve mali bu verilerin bazılarını paydaşlarımızla ile paylaşıyoruz. Genelde bu paylaşım çok sınırlı olarak kurum web sitesi ve portalından yayınladığımız grafik ve tablo halinde iken aslında bu paylaşımı eksiksiz şekilde birim bazında ve kurum genelinde hazırladığımız faaliyet raporları ile gerçekleştiriyoruz.

Kurum olarak stratejik plan dökümanı ile bir misyon, vizyon bunlara bağlı amaç ve hedefler belirlemiş ve umutlarımızı öngörülere dönüştürmeye çalışmış iken, faaliyet raporu dökümanında ise kamuoyuna doğrudan, hatta bakan, genel müdür güvence beyanı ile doğruluğu tartışılmaz  gerçekleşme ve istatistik veriler sunmak zorundayız.

Gerçekleşen performans göstergelerimizi, idari ve mali verilerimizi birimlerimizden doğru şekilde toplamamız, hedeflerimize göre ayrıştırmamız, kurum bazında büyük resmi görmek için konsolide etmemiz ve son olarak birim bazında ve kurum bazında faaliyet raporu dökümanını hazırlamamız gerekiyor.

Birim yöneticilerimizin sağladığı veriler mi yoksa kapalı kutu çalışan ilgili yazılımlarımızın sağladığı verilerin doğru olduğunu düşünürken tek tek excel satırlarını kontrol ederken durup ihtiyacınızın Metaform’ un bütünleşik faaliyet yazılımı olduğunu farkediyorsunuz.

Faaliyet yazılımı cari döneme ait işlemler yaparken, geçmişten günümüze  bir kurumsal hafıza yazılımı olarak ciddi bir işlevi yerine getirmektedir. Yani sizler “2007 -2010 arası x sayılarındaki değişimi veya bütçe gerçekleşmelerini” kurum veya birim bazında grafik veya tablo olarak alabilirsiniz.

Premium Wordpress Plugin