5018 Danışmanlık Hizmetleri

Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi;

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”

ve

“Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.”

ifadeleri ile kurumlar beşer yıllık olarak hazırlayacakları stratejik planları yanında yıllık amaç ve hedeflerin bütçe dağılımlarını gösteren ve yılı bütçesini oluşturan performans programlarını hazırlamak zorundadırlar.

5018 sayılı kanun ile gelen değişiklikler sonucunda Kurumların hazırlamakla yükümlü oldukları

* Stratejik Plan,
* Performans Programı,
* Faaliyet Programı,
* Performans Esaslı Bütçe,

için deneyimli danışmanlarımızla, ihtiyaca göre yerinde veya uzaktan danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
Danışmanlık hizmeti ile yapılan rutin hataların kurumunuz tarafından yapılmasının önüne geçilerek, söz konusu süreçlerin problemsiz, verimli ve gerçekçi bir bir biçimde yürütülmesini hedeflemekteyiz.

Premium Wordpress Plugin